Posted by: luckysunlight | พฤษภาคม 21, 2010

แนะนำ

พระพุทธศาสนา


ในการเรียนเรื่องพระพุทธศานา  ให้ผู้อ่านดำเนินกิจกรรมการเรียนด้วยตนเอง  ดังนี้

1.  ก่อนเรียนผู้อ่านทุกคนต้องสมัคร E-Mail  Yahoo หรือ  Hotmail  หรือ  Gmail

2. ให้นักเรียนเข้าเรียนที่เว็บไซต์ http://lickysunlight.wordpress.com

3. ให้ผู้อ่านเรียนทีละหน่วยเรียงตามลำดับ  โดยการอ่านเนื้อหาสาระ ดูภาพประกอบ ดูสไลด์ ดูวีดีโอ ตามลำดับขั้นตอนที่นำครูนำเสนอ

4. หากตอนใดที่ผู้อ่านศึกษาแล้วไม่เข้าใจหรือสงสัย ให้พิมพ์ลงในช่องส่งความเห็นด้านล่าง

5. ทุกครั้งที่เรียน ให้ผู้อ่านลงชื่อ ชั้น เลขที่  ที่ช่องส่งความเห็น ซึ่งอยู่ด้านล่างของ เนื้อหาทุกเรื่อง

6.  เมื่อผู้อ่านเรียนจบในแต่ละเรื่องแล้ว  ให้ผู้อ่านตอบคำถามท้ายเรื่องในแต่ละหน่วย  ให้ครบทุกข้อ  โดยพิมพ์คำตอบลง ในโปรแกรม word  ตั้งชื่อไฟล์เป็น ชื่อผู้อ่านตามด้วยชื่อหน่วยที่เรียน แล้วส่งไฟล์คำตอบมาให้ครูตรวจทาง  E-Mail  เช่น กนิษฐกากลอน.doc

mint_narak_649@hotmail.com

Advertisements

Older Posts »

หมวดหมู่